تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه‌ و ‌تحلیل ‌اطلاعات ‌یکی ‌از ‌پایه های ‌اصلی ‌هر پژوهش می‌باشد که‌ با کمک آن تمامی ‌فعالیت‌های ‌پژوهشی ‌تا ‌رسیدن ‌به ‌یک ‌نتیجه مطلوب،‌ کنترل‌ و‌ هدایت‌‌ می‌شوند‌‌. بخش نتایج یک مقاله، هسته اصلی مقاله را تشکیل می‌دهد و هدف آن، گزارش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری استفاده‌شده می‌باشد. اولین داده‌هایی که شما از مطالعه به‌دست می‌آورید، به‌صورت داده‌های خام هستند که هیچ معنی و مفهومی ندارند. برای آنکه بتوانیم این اعداد و ارقام نامفهوم را معنی‌دار نماییم، بایستی از روش‌های آماری استفاده کنیم. برای این امر می‌توانید از تیم متخصصین آمار ما کمک بگیرید تا بهترین خروجی از داده‌های پژوهش خود گرفته و به مناسب‌ترین شکل ارائه نمایید.