blog

انتخاب روش تحقیق، روش تحقیق کمی

5 نکته برای اینکه مقاله تحقیقاتی خود را واضح و خوانا نگه دارید.

 

انتخاب روش تحقیق صحیح می تواند موفقیت و کیفیت کلی گزارش شما را تعیین کند. از این رو لازم است که در اولین مرحله روش تحقیق خود را به درستی انتخاب کنید. برای جمع آوری داده‌ها دو رویکرد کلی وجود دارد: تحقیقات کمی و کیفی که در این مقاله به بررسی تحقیقات کمی می‌پردازیم.

 

تحقیقات کمی

در این نوع تحقیق ، داده‌های جمع آوری‌شده به طور کلی برای تأیید نظریه‌ها و فرضیات به صورت اعداد و نمودار بیان می‌شوند. داده‌های جمع آوری‌شده اطلاعات واقعی در مورد موضوع موردمطالعه هستند. براساس روش تحقیق کمی ، می‌توان اطلاعات واقعی را از جهات مختلفی جمع آوری کرد:

نظرسنجی ها: نظرسنجی‌ها شامل لیستی از سؤالات چند گزینه ای یا رتبه بندی است که به صورت حضوری ، از طریق تلفن یا به صورت آنلاین پرسیده می‌شود. در گزارش خود ، قبل از ذکر یافته‌های نظرسنجی در فرم داده‌ها ، می توانید شرح مختصری از زمان و مکان انجام نظرسنجی ، زمان لازم برای پاسخ به سوالات نظر سنجی و موضوعاتی از این دست ارائه دهید. علاوه‌براین ، شما می توانید پرسشنامه را بطور کامل در بخش ضمیمه درج کنید تا خواننده‌شما دقیقاً ببیند چه اطلاعاتی جمع آوری شده‌است.

آزمایش ها

در این روش شما آزمایشی را در محیطی کنترل شده انجام می دهید و داده‌ها را از آن به دست می‌آورید. از این نوع داده‌ها زمانی استفاده می‌شود که در آن متغیرها برای ایجاد روابط علت و معلولی کنترل و دستکاری می‌شوند. لذا، توصیه می‌گردد در گزارش خود از چگونگی طراحی آزمایش (مثلاً بین افراد یا درون آزمودنی ها) ، ابزار ، تکنیک و روشهای اجرای آزمون صحبت کنید.

داده‌های موجود

در اینجا شما می توانید داده‌ها را از منابع موجود (مانند داده های بایگانی) برای تجزیه و تحلیل خود جمع آوری کنید. در این حالت گزارش شما شامل اطلاعاتی در مورد منابع داده‌ها ، چگونگی تولید داده‌ها در ابتدا  و معیارهای انتخاب داده‌ها می‌شود.

مشاهدات

در این روش شما اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را از طریق مشاهده افراد در محیط طبیعی به دست می‌آورید. نکته حائز اهمیت در این شیوه این است که متغیرها در این حالت کنترل ناپذیرند.

تجزیه‌وتحلیل محتوا

این شیوه به بررسی منظم برخی از کلمات یا مجموعه متن برای تحلیل الگوهای ارتباطی اشاره دارد.

در تحقیقات کمی ، اطلاعاتی که ارائه می دهید موارد زیر را در بر می‌گیرد:

  • نحوه تهیه داده‌ها
  • نرم افزاری که برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود (به عنوان مثال Stata یا SPSS)
  • روش‌های آماری مورد استفاده (به عنوان مثال تحلیل رگرسیون)

 

نویسنده

atena.attaran