شرایط برگشت وجه

در صورت دریافت اعتراض نویسنده به کیفیت ویراستاری تا یک ماه پس از ادیت امکان بررسی برگشت وجه میسر می باشد.
لطفا برای ثبت اعتراض خود حداکثر یک ماه پس از انجام ادیت/ ترجمه ، از طریق اکانت خود اقدام بهارسال تیکت کنید و یا به آدرس bayanedit.co@gmail.com ایمیل بزنید.
در هنگام ارسال ایمیل و یا تیکت ، لطفا ایمیل دریافتی از مجله ای که مقاله را تنها به دلیل کیفیت پایین ادیت/ترجمه انگلیسی ریجکت نموده است را Forward نمایید.
در این ایمیل که از سوی مجله به شما ارسال گردیده است می بایست همه محتویات شامل نام سردبیر و ایمیل مورد مکاتبه و تاریخ دریافت ایمیل به وضوح مشخص باشد.

اعتراض تنها در صورتی وارد میباشد که مجله در دلیل رد مقاله یکی از دلایل اصلی ریجکت را "کیفیت ادیت/ترجمه انگلیسی پایین" ذکر کرده باشد.
در غیراینصورت و بیان سایر دلایل همچون دلایل علمی ، اعتراض وارد نخواهد بود.
اعتراض ظرف مدت سه روز کاری در کمیته علمی بررسی و نتیجه به مشتری از طریق ایمیل اطلاعداده خواهد شد.
درصورت وارد بودن اعتراض یکبار ادیت رایگان مجدد ظرف 10 روز کاری برای نویسنده انجام خواهد شد.

نویسنده گرامی ، در صورتی که پس از سابمیت مقاله ویراستاری شده در یک مجله، از سوی هیات داوران کامنتی مبنی بر "ضعف نگارشی یا ویرایشی" داده شده است، شما میتوانید مقاله خود را برای بررسی مجدد به ما ارسال نمایید.