نگارش بخش مواد و روش ها

 

بخش مواد و روش ها یک مقاله‌پژوهشی مانند نقشه‌راه است که به هدف اصلی تحقیق می‌انجامد. همچنین خوانندگان را در مسیر سفر واقعی که نویسندگان برای‌رسیدن به مقصد خود انجام می دهند راهنمایی می کند. در مقاله، این بخش حاوی جزئیات اساسی برای دیگر پژوهشگرانی است که قصد دارند چنین مطالعه ی را تکرار کنند می‌باشد.

ماهیت توصیفی این بخش ، باعث میشود که نگارش آن یکی از ساده ترین قسمت های مقاله باشد. با این حال ، گاهی اوقات به دلیل ماهیت کاملاً فنی این بخش ممکن است جزئیات به هنگام نوشتن درست بیان نشوند.

در این مقاله توجه شما را به نکاتی جالب خواهیم کرد تا بخش مواد و روش های مقاله شما جالب و آموزنده باشد. در حالی که در این‌مقاله مثال هایی از مطالعات زیست پزشکی و تحقیقات بالینی استفاده‌شده‌است، نویسندگان سایر رشته‌ها می‌توانند از نکات مطرح‌شده استفاده‌کنند.

 

یخ بین خوانندگان و بخش مواد و روش ها را بشکنید

 مطالعه بخش مواد و روش‌ها به دلیل اینکه حاوی اطلاعاتی در مورد ابزارها، موارد بکارگرفته‌شده، غلظت‌ها یا اصطلاحات فنی است اغلب سنگین و کسالت آور است. در زیر چند روش مفید برای برقراری ارتباط بین بخش مواد و روش ها یخ بین بخش و خوانندگان ذکر شده است.

توضیح

معمولاً ، هر بند یا زیر بخش از بخش مواد و روش ها در مورد یک آزمایش خاص صحبت می کند. در اول هر پاراگراف ، دلیل انتخاب خود از گونه/شیوه مورد مطالعه خاص را توضیح دهید. به عنوان مثال ، چرا از یک ترکیب خاص ، یک نوع خاص از موش ها به عنوان مدل آزمایشی یا غلظت خاص آن معرف اصلی استفاده کرده اید.

برای تحقیقات بالینی ، ارائه یک دلیل دقیق برای انتخاب معیارهای خروج از مطالعه یا ورود به مطالعه می تواند ایده خوبی برای ارائه زودهنگام در بخش مواد و روش ها باشد. اگر از روشی معمولی یا متداول استفاده کرده باشید ، مطمئناً نیازی به بیان این مسئله نیست. اما برای رویکردهای کمتر متعارف با بیان استدلال خود از طراحی مطالعه ، فوراً خوانندگان را کنجکاو و درگیر مقاله خود می‌کنید.

ارائه بصری

برای کمک به خوانندگانی که مطالعه و یا روش مطالعه را میخوانند بهتر است از عناصر بصری مانند نمودار شماتیک ، نمودار جریان فرایند و یا جدول استفاده کنید. نمودارها وجداول به جلوگیری از یکنواختی و آسان‌کردن جذب اطلاعات‌پیچیده کمک می کنند.

بیشتر بخوانید

نویسنده

atena.attaran