مقالات بر اساس نوع مطالب ارائه شده در مقاله و همچنین روش تهیه آن‌ها به انواع متعددی از جمله مقالات پژوهشی (Original Articles)، مقالات موردی (Case study)، مقالات مروری (Review Articles)، نامه به سردبیر (Letter to Editor) و سرمقاله (Editorial) تقسیم می‎شوند.

بایستی مجلات، هر نوع مقاله را با استاندارهایی که برای آن نوع مقاله در دنیا تعریف شده است، ساختاربندی و منتشر نماید. این یکسان‌سازی ساختار مقالات در بهبود کیفیت مجلات و نمایه شدن آن‌ها در نمایه‌سازهای معتبر بسیار موثر می‌باشد. از طرفی ویرایش تخصصی مقاله یکی از مهمترین گام‌های پذیرش یک مقاله علمی است.

داوران ژورنال‌ها معمولا روی ساختار جملات و ایرادات نگارشی حساسیت ویژه‌ای دارند و در صورت نداشتن این معیارها، به نویسنده بازگشت داده می‌شود. بدین منظور انتشارات بیان ضمن بررسی شیوه نگارش و رعایت استانداردهای لازم از سوی نویسندگان، ویرایش و اعمال نظرات کلیه داوران، رعایت الگوهای انتشار و نظارت بر ویرایش علمی و ادبی مقالات توسط پژوهشگران باتجربه به ارتقا سطح علمی مقالات یاری می‌رساند.

 

در این خدمت مقاله علمی توسط یک فرد با مدرک دکتری تخصصی داوری شده و کلیه اشتباهات و ایرادات ساختاری آن مانند یک داوری همتا اصلاح می گردد. این خدمت شامل اصلاح ساختار و پیکربندی مقالات براساس راهنمای نویسندگان، درج بخش‌های لازم یک مقاله علمی و نام نویسندگان و وابستگی علمی آنها، اصلاح آمار، تصاویر و نمودارها می باشد.