یكی از نیازهای پژوهشگران ایرانی، ویرایش مقالات پژوهشی به زبان‌های زنده و به ویژه انگلیسی است. تسلط به دانش و زبان انگلیسی و فارسی، اشراف كامل بر محتوا و ساختار مقالات پژوهشی، لازمه توفیق در این عرصه می باشد. تیم ویراستاری (فارسی و انگلیسی) انتشارات بیان با بهره‌گیری از ویرستاران بسیار حرفه‌ای و متبحر، در تلاش است تا مقالات شما را به حد استانداردی برساند که قابلیت انتشار در یک مجله‌ علمی دانشگاهی را داشته باشد.

هزینه ها:

هزینه خدمات ترجمه بر اساس تعداد کلمات مقاله محاسبه می شود و تعداد کلمات  بر اساس شمارشگر نرم افزار word پس از اتمام کار محاسبه می شود (در محاسبه تعداد کلمات اسم نویسندگان و منابع را از مقاله حذف می کنیم).

 کلیه هزینه های اعلام شده برای انجام پروژه در طی زمان اعلام شده است تعرفه کارهای فوری متفاوت می باشد. لذا، برای آگاهی از تعرفه های فوری با مجموعه انتشارات بیان تماس بگیرید.

نویسندگان لازم است قسمت هایی از کار را که قصد ویرایش ندارند در متن مشخص کنند و سپس آن را در حساب کاربری خود بارگزاری نمایند.دانشگاهها، مجلات، انجمنهای علمی و سازمانهای پژوهشی که حجم کار ترجمه یا ویراستاری آنها در طی سال زیاد است می توانند با ارسال درخواست، از تخفیفهای ویژه برای سازمانها استفاده کنند.

نمونه ویرایش فارسی

\ Sample Persian edition

به مقدار قابل ملاحظه ای ممی باشد اترکیبات آنتی آنتی‌اکسیدان و ضد التهابی نظیر کوئرستین موجب درمان PCOS و تنظیم چرخه چرخه‌های قاعدگی  قاعدگی می می‌گردند (17). در این پژوهش نشان داده شد که سطح سرمی هورمون FSH در خون موش موش‌های گروه PCOS بدون تیمار با اختلاف معنی معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش نشان دادیافته است. در این راستا، در مطالعاتی که توسط غفوریان و همکاران انجام شد نشان داده شدهدر مطالعات خود نشان دادند که در سطح سرمی هورمون FSH در موش موش‌های مورد آزمون بررسی کاهش معنی معناداری  و هورمونLH  افزایش معنی معناداری داشته استند. افزایش سطح هورمونی LH با ، به دلیلناشی از تأثیر هورمون استرادیول والرات بر هیپوتالاموس و از بین رفتن نوسانات ترشحی آن دانسته شده استمیدانند. علاوه بر آن ترشح تستوسترون در موش موش‌های PCOS  سبب اثر فید بکبازخوردی منفی بر ترشح گونادوتروپین گونادوتروپین‌ها بر محور هیپوتالاموس- هیپوفیزی آن عنوان شده است. وجود ترکیبات آنتی آنتی‌اکسیدان در گیاه به لیمو (9) مانع از تغییرات هورمونی در موش موش‌ها می گرددشده و بالانس تعادل هورمونی را در موش موش‌های تیمار شده PCOS  بر میی‌ گرداند (18). وجود منابع سرشار و غنی از آنتی آنتی‌اکسیدانی در به لیمو می‌یتواند نقشی اساسی در بهبود بسیاری از ناهنجاری ناهنجاری‌ها از جمله  جمله PCOS  PCOS نقش اساسی داشته باشد ( 19). مطالعات متعددی به نقش ویتامین D3 در روند تولید مثل، هیپرگونادیسمهیپوگنادیسم، چاقی و ناباروری در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی پلی‌کیستیک اشاره دارند نموده‌اند (20).  گیرنده گیرنده‌های ویتامین D3 در تخمدان، آندومتر، جفت و بیضه بیضه‌ها بیان می شودگشته   و تصور می می‌شود که نقشی بسیار اساسی در این بافت بافت‌ها انجام می دهدداشته باشند ( 21). سلیم اوغلو و همکاران در مطالعه مطالعه‌ای که بر رویدر مورد موش موش‌های مبتلا به PCOS انجام دادند نشان دادند که استفاده  استفاده مکملی از ویتامین D3 می‌یتواند در تنظیم غلظت هورمونی و بهبود این سندروم نقش داشته باشد (22). همسو با نتایج فوق، با استفاده از ویتامین D3  در این پژوهش حاضر به نقش محافظتی این ویتامین در تنظیم هورمونی و بهبود سندروم تخمدان پلی پلی‌کیستیک پی برده شد.  . بیشتر مطالعات موجود نشان می می‌دهند که فعالیت آنزیم آروماتاز موجب تحریک ​​سلول‌لهای گرانولوزا شده می‌شود تا از این طریق، آندروژن آندروژن‌ها را به استروژن تبدیل کند و در نتیجه، تعادل بین آندروژن آندروژن‌ها و استروژن استروژن‌ها ایجاد شود. در مقابل، مهار فعالیت آروماتاز ​​در سلول‌لهای گرانولوزا، تبدیل تستوسترون به استروژن را سرکوب می کندنموده و غلظت استرادیول را کاهش می می‌دهد و منجر به آنولاسیون (عدم تخمک تخمک‌گذاری) می می‌شود. از سوی دیگر در مطالعه ایپژوهشی که بوسیله توسط میرازی و همکاران انجام شدصورت گرفت، نشان داده شد که عصاره  عصاره میوه عناب به دلیل داشتن ویتامین ویتامین‌های A، E، C و کاروتنوئیدها و مواد معدنی خاص مانند روی و سلنیوم، با خنثی کردن اثرات رادیکال رادیکال‌های آزاد در روند کاهش التهاب و اختلالات تخمدانی موجب بهبود شرایط PCOS می می‌شودگردد (23). در مطالعاتی در برخی از مطالعات مشخص گردیده شده است که در سندروم   PCOS، افزایش هورمون تستوسترون در خون موش موش‌های مورد مطالعه صورت می گیردبررسی مشاهده می‌شود. علت این پدیده، تغییرات ایجاد شده در محور هیپوتالاموسی- هیپوفیزی- گونادی گفته بیان شده است (24). عصاره گیاه پنج انگشت به طور مفیدي اختلالات فاز لوتئینی را برطرف می می‌سازد. اکثر این اختلالات به علت دلیل ناکافی بودن ترشح پروژسترون به وجود می می‌آیند. به نظر می می‌رسد که گیاه پنج انگشت با اثر بر محور هیپوفیز-- هیپوتالاموس و تنظیم ترشح گنادوتروپین گنادوتروپین‌ها باعث متعادل شدن ترشح هورمون‌نهاي تخمدان به خصوص ویژه پروژسترون شده و باعث منجر به ایجاد نظم در سیکل جنسی می‌گردشود (25). علاوه‌براین، استفاده از این  گیاه پنج انگشت باعث کاهش وزن و حجم تخمدان نیز  می‌یشود. این گیاه پنج انگشت با اثر بر محور هیپوتالاموس- هیپوفیز باعث موجب کاهش ترشح تستوسترون شده و در نهایت باعث کاهش وزن تخمدان می می‌شود (26). استفاده از عصاره گیاه به لیمو و همچنین ویتامینD3 و نیز استفاده توام توأم از این دوآن‌ها در موش موش‌های مبتلا به به PCOSکاهش PCOS، کاهش معنی معناداری در  ترشح هورمون تستوسترون در موش موش‌های تیمار نسبت به گروه شاهد را به همراه داشت. علت این رخ دادمهم می‌یتواند به واسطه وجود ترکیباتی آنتی آنتی‌اکسیدانی   نظیر  لیمونن،  سینئول و سیترول باشد ( 27) باشد. محققين

 

 

نمونه ویرایش انگلیسی

\ Example of English editing

 

 

 

 

 

Large Nowadays, there has been concerted attentionattention is paid internationally to the global warming, especially in tropical and subtropical regions. , These concerns based ondue to the increment increased level ofin average air temperature during the most recent quite a few years (Rabie, 2020). Egypt is located at in a sub-tropical climatic conditionsregion, which encourages the adaptation. To adapt with to the extreme heat stress and drought of the desert., In this regard, tthe Arabian camel , known as (Camelus dromedariusdromedaries,) has developed unique anatomical as well as physiological and biochemical characteristics (Hoter et al., 2019) to cope with such challenges. The Arabian camel (Camelus dromedarius) is a source for meat, wool, and milk in desert areas, which are heavily affected by the heat and shortage of feed and water (Yaqoob et al., 2017). 

CamelsCamels’ population in Egypt consists of 148060, which animals contribute contributing to about approximately 36398 tons (1.7 of total meat production in Egypt) of meat (i.e., 1.7 of total meat production in Egypt, FAO, 2018). In response to climatic change progress, there will beis a promising role for camels due to their highly resistance for to heat and arid conditions. Reproductive The reproductive performance of [A1] Camelus dromedaries is considered one of the most important factors that affecting camel productivity (Tibary and El Allali, 2020). Heat stress has negative effects on the reproductive efficiency of dairy cows. It has been reported that heat stress increased could increase ovarian inactivity which is manifested by anestrous (Wolfenson et al., 2000; Oseni et al., 2003). The reduction in estradiol biosynthesis is the mechanism by which heat stress deteriorates ovarian follicle development and impaired expression of estrus (Badinga et al. 1993; Wolfenson et al. 1988).[A2]  The ovarian follicles and their enclosed oocytes are highly sensitive to hyperthermia (Roth, 2017; Islam et al., 2018). Luiz [A3] stated that heat shock increases the proportion of apoptotic oocytes during in vitro maturation (Camargo et al., 2019). A recent study reported The findings of a recent study suggest that camel oocytes are less tolerant to of the short acute heat shock, and this was which is linked with to reduced ooplasm diameter and maturation rate in addition toas well as increased incidence of chromosomal count abnormalities (Islam et al., 2018). IndeedIn fact, the slow development of assisted reproductive technologies, such as like AI[A4] , embryo transfer, and IVEP, which  are the major obstacles in the improvement of Camelus dromedaries (Abdoon et al., (2011). Activation of the Metaphase II MII [A5] oocytes, in such species like as camelids allows usprovides the chance to evaluate the quality of oocytes after being treated during their in vitro maturation without the need to an external factor (sperms), and[A6]  is also required for the success of recent technologies, including like somatic cell nuclear transfer. Therefore, the present work study was carried out to study examine the effect of heat stress during in vitro oocyte maturation on the developmental competence of camel oocytes with different morphological qualities up to the blastocyst stage.